Termes i condicions

Termes i condicions

COMO COMO HEALTH, S.L. (d’ara endavant, “COMO COMO FOODS” o el “Venedor”) posa a la seva disposició un servei de compra en línia que li permetrà comprar els articles disponibles a la nostra botiga en línia.

A continuació, li convidem a revisar les condicions generals de venda o contractació (d’ara endavant, “CGV” o “Condicions Generals de Venda”) que regulen les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquesta Pàgina Web i la compra o adquisició de productes a través de la pàgina web www.comocomofoods.com (la “Pàgina Web”). En aquest sentit, l’ús d’aquesta Pàgina Web constitueix, en allò que li sigui aplicable, la seva acceptació d’aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte sobre aquestes, pot posar-se en contacte amb el nostre servei d’Atenció al Client.

Aquestes condicions generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic i el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 22/2010 de 20 de juliol de Codi de consum de Catalunya i la Llei 3/2017 de 15 de gener sobre obligacions i contractes.

ARTICLE 1 – Informació general i de contacte

La titularitat d’aquesta Pàgina Web l’ostenta COMO COMO HEALTH S.L., entitat mercantil de nacionalitat espanyola, amb CIF B- 10966034, inscrita en el Dades del registre: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 48435, Foli 33, Fulla B 583769 Inscripció 1a; i les dades de contacte del qual són:
COMO COMO HEALTH, S.L.
Carrer Madrazo, 14 – P. 6 PTA. 1, 08006 BARCELONA
Correu electrònic: info@comocomofoods.com

ARTICLE 2 – Objecte de les condicions generals de venda o contractació.

El propòsit de les presents CGV és, d’una banda, informar els possibles compradors de les condicions i modalitats en les quals el COMO COMO FOODS procedeix a la venda i lliurament dels productes sol·licitats i, per una altra, definir els drets i obligacions de les parts en el marc de la venda de productes per part de COMO COMO FOODS al client (d’ara endavant, el “Comprador”). Les presents CGV s’aplicaran, sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de productes que COMO COMO FOODS ofereix a través de la Pàgina Web.
Per consegüent, el fet de realitzar una comanda de productes oferts per a la venda en la Pàgina Web de COMO COMO FOODS comporta per al Comprador la plena i total acceptació de les presents CGV, el coneixement previ de les quals a la realització de la comanda reconeix el Comprador.
COMO COMO FOODS es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presentis CGV. No obstant això, les CGV aplicables a la Comanda seran aquelles que el Comprador hagués acceptat en el moment de realitzar la Comanda.
Les presents CGV es completaran amb les condicions generals d’ús de la Pàgina Web i amb les disposicions de la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

ARTICLE 3 – Formalització de la venda (contracte) i comandes

3.1 Tarifes

El preu de venda, indicat en euros, dels productes oferts en la Pàgina Web de COMO COMO FOODS serà el preu vigent en el moment de realització de la comanda (d’ara endavant, “Comanda”. S’entén com a Comanda allò que es descriu en el punt 3.4 de les presents CGV). El preu de venda dels productes que apareix en la Pàgina Web podrà en tot moment ser modificat per COMO COMO FOODS sent el preu que aplicarà a la compra el que apareix en pantalla en el moment de la realització de la Comanda. Aquest preu serà l’aplicable en el marc de la venda a distància.
COMO COMO FOODS farà els seus millors esforços per a comprovar i verificar de manera periòdica qualsevol error en els preus dels productes oferts en la Pàgina Web. En cas que existeixi algun error en els preus mostrats en la Pàgina Web, COMO COMO FOODS actuarà de la manera següent: (a) si el preu correcte és inferior al que es mostra en la Pàgina Web, COMO COMO FOODS cobrarà als seus membres el menor dels preus i procedirà amb l’enviament del producte(s); (b) si el preu correcte és major al qual es mostra en la Pàgina Web, i l’error és de tal magnitud que una persona/ consumidor amb coneixements mitjans pogués intuir que es tracta d’un error, COMO COMO FOODS es posarà en contacte amb el Comprador perquè doni les instruccions que corresponguin, ja sigui prosseguir amb la comanda o cancel·lar la comanda sense cap cost per a ell.
El preu no inclou els costos d’enviament, que es facturaran com a suplement del preu dels productes adquirits. Els costos d’enviament s’indicaran amb anterioritat al fet que el Comprador registri la Comanda. Les diferents modalitats de lliurament i enviament s’estableixen en l’apartat 5.1 de les presents CGV i es recordaran en la Pàgina Web; les modalitats d’enviament podran en tot moment ser modificades per COMO COMO FOODS. Per tant, COMO COMO FOODS recomana als compradors consultar periòdicament les CGV que figurin en la Pàgina Web.
Els preus inclouran l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), l’Impost General Indirecte Canari (IGIC) o l’Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació (IPSI) que, en el seu cas, pogués correspondre i resultés aplicable en la data de la Comanda d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que COMO COMO FOODS embeni en la Pàgina Web.

3.2 Característiques dels productes

El Comprador podrà seleccionar un o diversos productes d’entre les diferents categories ofertes per COMO COMO FOODS en la Pàgina Web.
Sense perjudici de les Comandes realitzades pel Comprador, COMO COMO FOODS podrà en tot moment modificar l’assortiment de productes oferts per a la seva venda en la Pàgina Web, especialment, a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors.
De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en la Pàgina Web de COMO COMO FOODS les característiques fonamentals dels productes que desitgi adquirir.
Els productes compliran els requisits de la legislació espanyola en vigor. COMO COMO FOODS no assumirà cap responsabilitat en el supòsit d’incompliment de la legislació del país diferent a Espanya on hagués de lliurar-se el producte (p. ex. en cas de prohibició del producte, etc.). Correspon al Comprador verificar davant les autoritats locals del país diferent d’Espanya de lliurament dels productes els límits aplicables per a la importació i ús dels productes i serveis que vulgui adquirir.
Per a qualsevol consulta relativa als productes o per a consultes complementàries o sol·licituds d’assessorament, el Comprador pot posar-se en contacte amb l’equip d’Assessors de COMO COMO FOODS trucant per telèfon al Servei d’Atenció al Client al 613 39 89 35 des d’Espanya.

3.3 Disponibilitat

Els productes mostrats en la Pàgina Web seran vàlids mentre romanguin anunciats en la mateixa i, en tot cas, fins a la fi d’existències. En el cas de productes que no es trobin en els nostres magatzems, la validesa de les ofertes presentades per COMO COMO FOODS estarà subjecta a la disponibilitat dels productes. En el moment de realitzar la Comanda, aquest oferirà al Comprador informació que, en principi, hi hagi sobre la disponibilitat dels productes. Atès que aquesta informació prové directament dels nostres proveïdors, excepcionalment podran produir-se errors o modificacions, no tenint el Comprador la informació real fins al moment de la compra.
En tot cas, en el supòsit d’absència total o parcial de disponibilitat dels productes amb posterioritat a la realització de la Comanda, s’informarà per correu electrònic al Comprador, al més aviat possible, de l’absència de disponibilitat del producte i de l’anul·lació total o parcial de la seva Comanda.
En cas d’anul·lació de la Comanda per falta del producte sol·licitat:
• Si la Comanda del Comprador s’anul·la abans de finalitzar la compra sense que el comprador hagués realitzat el pagament no es realitzarà cap càrrec contra mitjà de pagament (targeta bancària, PayPal, etc.…)
En cas d’anul·lació parcial de la Comanda per falta d’algun producte dels sol·licitats una vegada formalitzada la compra:
• La Comanda del Comprador quedarà validat i es carregarà en el seu mitjà de pagament (targeta bancària, PayPal, etc.…) l’import íntegre de la Comanda.
• El Servei d’Atenció al Client de COMO COMO FOODS es posarà en contacte amb el Comprador per a oferir-li la possibilitat d’anul·lar la comanda o renovar-lo amb l’excepció del producte no disponible.
El contacte es realitzarà, segons les dades facilitades pel client en el seu registre en la pàgina web, ja sigui mitjançant trucada telefònica o correu electrònic. El venedor no es fa responsable de la falta de comunicació si les dades han estat erròniament facilitats.
• Si el Comprador decideix renovar-lo sense el producte no disponible, es farà lliurament al Comprador dels productes disponibles i se li reemborsarà el preu del producte sol·licitat que no estigués disponible, al més aviat possible.

3.4 Comanda

La realització d’una Comanda per part del comprador implica l’acceptació de les presents CGV i les estipulacions previstes en l’Avís Legal, així com la declaració d’haver llegit i conèixer la Política de Privacitat i la Política de Cookies, sense perjudici de les condicions particulars que les Parts poguessin acordar.
El Comprador tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors abans de realitzar el pagament en la pantalla prèvia a la formalització de la compra mitjançant la confirmació i el pagament.
A partir del moment en què el Comprador confirmi la seva Comanda prement sobre la icona «Confirmar i pagar» (d’ara endavant, la “Comanda”) es considerarà que ha acceptat amb ple coneixement el contingut, les característiques i les condicions dels productes oferts i de la Comanda en qüestió i, en concret, les presents Condicions Generals de Venda i que assumeix l’obligació de pagament de la seva compra.
Una vegada validada aquesta fase i preparat la comanda, el Comprador ja no podrà anul·lar la seva Comanda. La venda tindrà caràcter definitiu (amb reserva de l’exercici per part del Comprador del seu dret de desistiment en les condicions previstes en l’article 6 de les presents Condicions Generals de Venda). La Comanda serà confirmada per COMO COMO FOODS mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Comprador (el “correu electrònic de confirmació de Comanda”).
Es remetrà al Comprador un segon correu electrònic en el moment de l’expedició de la seva Comanda perquè disposi de la traçabilitat d’aquest.
COMO COMO FOODS recomana al Comprador conservar aquests dos correus electrònics. El Comprador queda informat que els dos citats correus electrònics li seran remesos a l’adreça de correu electrònic que hagués proporcionat per a la seva identificació durant el procés de registre, amb anterioritat a la realització de la Comanda.
D’altra banda, COMO COMO FOODS no assumeix cap responsabilitat en cas d’error en la introducció de l’adreça de correu electrònic o de no recepció del correu electrònic de confirmació de Comanda. En aquests casos la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d’anul·lació de la Comanda per part de COMO COMO FOODS, especialment en el supòsit de productes sense disponibilitat. No obstant això, el Comprador podrà exercir el seu dret de desistiment en les condicions previstes en l’article 6 de les presents Condicions Generals de Venda.
Una vegada cobrat l’import de la Comanda, es remetrà, en cas de sol·licitar-lo el Comprador, un correu electrònic amb la seva factura electrònica.
De conformitat amb la normativa aplicable, COMO COMO FOODS es reserva el dret de refusar o anul·lar per causa legítima qualsevol Comanda en el qual el nombre de productes o l’import a abonar (per una única comanda o per diverses comandes acumulades) o altres elements manifestin de manera que evidenciï el desenvolupament per part del Comprador d’una activitat econòmica relacionada amb els productes sol·licitats que no hagi estat informada al Venedor o, amb caràcter general, qualsevol Comanda anormal conforme al consum mitjà i els costums dels clients.
Finalment, COMO COMO FOODS es reserva el dret a suspendre o anul·lar l’execució i/o lliurament d’una Comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d’execució, en cas d’impagament total o parcial dels imports deguts pel Comprador, en cas d’incidències en el pagament o en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització de la Pàgina Web de COMO COMO FOODS, incloent-hi el frau comès amb motiu d’anteriors Comandes.

ARTICLE 4 – Pagament

4.1 Mitjans de pagament – Targetes bancàries

Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar en la Pàgina Web són targeta bancària i PayPal. Les targetes bancàries acceptades en la Pàgina Web de COMO COMO FOODS són les següents: Visa i Mastercard.
Tots els titulars de targetes bancàries estan subjectes a comprovacions de validació i autorització per l’emissor de la targeta. Si l’emissor de la targeta de pagament del comprador denega, o per qualsevol motiu no autoritza el pagament al nostre favor, ja sigui amb caràcter previ o posterior a un pagament, no respondrem de cap retard o falta de lliurament.

4.2 Modalitats de pagament

Totes les Comandes han d’abonar-se íntegrament en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris que l’entitat apliqui al comprador per raó de les compres o pagaments mitjançant mitjans electrònics, correran, en el seu cas, per compte del Comprador.

4.3 Seguretat en les operacions de pagament

A fi de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targeta bancària, el Comprador haurà de comunicar a COMO COMO FOODS el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Comprador.
En el marc de la lluita contra el frau en Internet, les dades relatives a la Comanda del Comprador podran ser comunicats als tercers habilitats per llei o designats per COMO COMO FOODS, a l’únic efecte de verificar la identitat del Comprador, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament previst.
Una vegada completat aquest control, COMO COMO FOODS es reserva el dret a exigir que s’acrediti l’autenticitat de la identitat del Comprador i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat del Comprador. El Comprador disposa dels drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que es preveu en la Política de Privacitat
COMO COMO FOODS empra eines de pagament segur, i no disposa d’accés a les dades facilitades sobre els mitjans digitals de pagament. La seguretat del pagament descansa en l’autenticació del Comprador i en la confidencialitat de la totalitat de les dades. Per a garantir aquesta seguretat, l’eina empra tècniques criptogràfiques contrastades i compleix els requisits establerts en les diferents regulacions bancàries aplicables a Espanya i la UE.

ARTICLE 5 – Lliurament i recepció

5.1 Disposicions generals

Els productes sol·licitats pel Comprador conforme al que es disposa en les presents CGV podran ser lliurats o recollits, a elecció del Comprador, de la següent manera:
-En l’adreça que el Comprador hagués indicat com a adreça de lliurament per a la corresponent Comanda (d’ara endavant, “Adreça de lliurament”). COMO COMO FOODS només realitza lliuraments a Espanya incloses les Illes Balears i a excepció de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.
Si el Comprador de la Comanda està absent en l’adreça facilitada en el moment de lliurament d’aquests, el comprador o el destinatari de la Comanda, rebrà un avís per part de l’agència (email, SMS o avís postal), informant de si la seva Comanda tindrà un altre intent de lliurament o estarà disponible en un punt de recollida.
Si el lliurament no s’ha pogut realitzar per falta d’acció del comprador en un període de 15 dies, el paquet serà retornat a COMO COMO FOODS i els diners no es reemborsarà al Comprador ja que el venedor no posarà de nou els productes a la venda per seguretat.
No s’admetrà reclamació alguna relativa al lliurament quan el paquet figuri com lliurat, a l’efecte del qual tindrà caràcter fefaent el sistema informàtic (identificació) del transportista.

5.1.1 Cost d’enviament de la Comanda

Les Comandes no tindran cap cost si són igual o superiors a SEIXANTA EUROS (60,00 €), en cas de comandes inferiors a aquesta quantitat, el cost de l’enviament serà el determinat en el moment del resum de la comanda i abans de formalitzar la compra.

5.2 Anomalies, danys o paquets deteriorats

5.2.1 Disposicions generals

Es recomana al Comprador, o al destinatari de la Comanda, comprovar en el moment del lliurament l’estat exterior del paquet i els productes.
En cas d’anomalia relacionada amb el paquet (paquet danyat, paquet obert, restes de líquids, etc.) o relativa a l’o als productes sol·licitats (producte(s) que manca(s), producte(s) danyat(s)), el Comprador haurà de seguir imperativament el procediment que correspongui, d’entre els descrits a continuació (en els articles 5.2.2 i 5.2.3 de les presents Condicions Generals de Venda) L’incompliment del procediment adequat exclourà la possibilitat de reclamació contra el transportista i contra COMO COMO FOODS, i en conseqüència, el Comprador no podrà exigir cap reemborsament ni la substitució dels productes afectats.
Igualment, el Comprador o el destinatari de la Comanda tindrà la possibilitat de cridar al Servei d’Atenció al Client de COMO COMO FOODS per a conèixer les modalitats per a la devolució del (de els) producte(s) danyat(s). El Comprador estarà en aquest cas obligat a seguir el procediment per a la devolució de productes danyats que li hagués estat indicat pel Servei d’Atenció al client de COMO COMO FOODS. En cas contrari, el Comprador no podrà exigir el reemborsament o la substitució dels productes afectats.
No es consideraran anomalies de producte les sol·licituds de devolució motivades en la recepció d’un producte amb embalatge o etiquetatge diferent del publicat en la Pàgina Web a conseqüència de les actualitzacions i rebràndings dels productes i els seus embalatges per part del fabricant.

5.2.2 Procediments d’obligat compliment en cas de paquet danyat

• En cas d’incidència constatada en presència de l’empresa transportista:
– Rebutjar el lliurament i posar de manifest de manera clara i detallada l’incident.
– Indicar el motiu del rebuig del lliurament en el Servei d’Atenció al Client COMO COMO FOODS.
• En cas d’incidències constatades sense presència de l’empresa transportista:
– Comunicar l’anomalia al Servei d’Atenció al Client de COMO COMO FOODS a través dels següents mitjans:
Correu electrònic: info@comocomofoods.com
Telèfon: 613 39 89 35
La notificació d’incidències i la formulació de reclamacions han de realitzar-se en la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini de 3 dies naturals (els diumenges no computaran en el termini) des del lliurament del producte incloent el dia de la recepció.

5.2.3 Procediments d’obligat compliment en cas de producte que manca o danyat

El Comprador haurà de comunicar l’absència o deterioració del producte al Servei d’Atenció al Client de COMO COMO FOODS a través dels mitjans i en els terminis especificats en l’apartat anterior. El Servei d’Atenció al Client de COMO COMO FOODS podrà sol·licitar qualsevol dada relativa a la identitat del Comprador o destinatari de la Comanda i procedir a quantes verificacions anessin necessàries per al cas.

5.3 Terminis de lliurament

Els terminis de lliurament de la Comanda especificats en el moment de formalitzar la compra del/els producte/us comencen a comptar des de l’enviament del correu electrònic de confirmació de la Comanda.
En el cas que s’excedissin els terminis de lliurament per qualsevol causa diferent de força major, el Comprador tindrà la possibilitat d’anul·lar la seva Comanda.

ARTICLE 6 – Drets i terminis de desistiment. Disconformitat amb el producte lliurat.

6.1. Dret i termini de desistiment legal

6.1.1. Termini per a l’exercici del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador disposa d’un termini de CATORZE (14) dies, des de la data de recepció de la Comanda, per a exercir el seu dret legal de desistiment sense estar obligat a motivar la seva decisió.

6.1.2. Productes exclosos del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, el dret legal de desistiment no podrà exercir-se en el cas de Comandes relatives a:
– El subministrament d’articles que haguessin estat desprecintados després del lliurament i que no puguin ser retornats per motius d’higiene o de protecció de la salut.
– El subministrament de productes frescos de consum immediat.
Per consegüent, el Comprador queda advertit del fet que no podrà fer valer el seu dret legal de desistiment respecte d’articles desprecintados pel Comprador la nova comercialització del qual per part de COMO COMO FOODS comportés riscos per motius d’higiene o de protecció de la salut dels consumidors (p. ex.: productes per a la cura, maquillatge, productes de consum immediat, aliments, etc.).
6.1.3. Conseqüències de l’exercici del dret legal de desistiment
Quan el producte comprat sigui susceptible d’acollir-se al dret legal de desistiment, el Comprador que exerciti el seu dret de desistiment en les condicions previstes en el present article, tant en relació al termini com en les modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir el reemborsament de la suma abonada per l’adquisició dels productes retornats. La devolució de la suma abonada haurà de fer-se sense major demora, i en tot cas, abans de CATORZE (14) dies naturals des de la data en què la comanda retornada arribi a les instal·lacions de COMO COMO FOODS. Es carregaran CINC EUROS (5€) per a comandes enviades a la península i SET EUROS (7€) per als enviats a les Illes Balears en concepte de gestions administratives a l’import que hagi de ser reemborsat.

6.1.4. Despeses

De conformitat amb la normativa aplicable, les despeses de devolució dels productes correran per compte del Comprador, excepte en el cas de disconformitat dels productes lliurats en la Comanda (veure art.7 CGV), i en aquest cas les despeses de devolució correran per compte de COMO COMO FOODS.

6.3. Modalitats d’exercici del dret legal de desistiment

6.3.1. Disposicions generals aplicables a totes les modalitats de devolució

Els productes deuran obligatòriament ser retornats a COMO COMO FOODS en un estat apropiat per a la seva comercialització (productes en perfecte estat, acompanyats pel seu embalatge original, accessoris, prospecte, etc.) en un termini màxim de catorze (14) dies des de la data de la seva recepció. No s’acceptaran les devolucions de productes que es produeixin amb posterioritat a aquest termini.
Els productes han d’anar acompanyats del número de Comanda. És responsabilitat del Comprador embalar els productes de manera que arribin correctament a les instal·lacions de COMO COMO FOODS.
En el cas que el Comprador s’hagués beneficiat en la Pàgina Web d’una oferta per compra, per la qual tingués dret, en determinades condicions, a un o diversos productes oferts com a contrapartida a la seva Comanda, i que a conseqüència del seu exercici del dret de desistiment perdés el dret a aquesta oferta; el Comprador haurà de retornar, juntament amb els productes afectats pel desistiment, l’o els productes d’oferta que hagués rebut com a contrapartida de la seva Comanda. De no realitzar-se la devolució de tots els productes vinculats a la compra del producte retornat, COMO COMO FOODS no prendrà en consideració la seva sol·licitud de desistiment.
Podrà exigir-se la responsabilitat del Comprador en cas de depreciació del producte com a resultat de la manipulació del mateix quan aquesta hagi estat diferent de l’estrictament necessària per a procedir a la seva devolució.

6.3.2. Devolució als punts de recollida de l’empresa de transport

A més de les condicions establertes en l’article 6.3.1 de les presents Condicions Generals de Venda, el Comprador que desitgi exercir el seu dret, ja sigui legal o contractual, de desistiment, retornant un producte per missatgeria / paqueteria, haurà de complir les instruccions establertes per la venedora en el moment de la comunicació de la voluntat de desistiment o de disconformitat amb el producte rebut i, en qualsevol cas:
• Sempre haurà d’utilitzar l’embalatge original per a la devolució de l’o els productes afectats.
• Sol·licitar, imprimir i pegar l’etiqueta de devolució facilitada per COMO COMO FOODS.
• En el cas que se li hagi indicat tramitar la devolució mitjançant MRW, haurà de dipositar la devolució en un punt de recollida de MRW.
• Si per la ubicació geogràfica del comprador, COMO COMO FOODS li hagués indicat una altra empresa per a realitzar la devolució, haurà de complir tots els passos indicats.
COMO COMO FOODS no acceptarà enviaments per missatgeria o paqueteria a ports deguts tret que així s’hagués establert en particular per a aquesta devolució.
En el cas que el Comprador no demostri efectivament haver realitzat i assegurat el dipòsit del producte davant el transportista o en l’establiment assignat, i haver facilitat correctament les dades de COMO COMO HEALTH S.L. com a destinatari, els riscos associats a la devolució del producte correran per compte del Comprador.

ARTICLE 7 – Garanties legals

Tots els productes a la venda en la Pàgina Web estan coberts per la garantia legal de conformitat amb la normativa aplicable i per la garantia contra vicis ocults, que permet al Comprador la devolució sense despeses dels productes defectuosos o no conformes que se li haguessin lliurat.

7.1 Garantia legal de conformitat. Criteris per a determinar la conformitat segons la llei:

De conformitat amb la legislació aplicable, COMO COMO FOODS està obligada a lliurar productes que siguin conformes amb el contracte, responent de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte.
I. El bé és conforme a la compra si compleix amb els següents requisits:
II. Ser lliurat en la quantitat, ser del tipus i presentar la qualitat, prestacions, la funcionalitat, la compatibilitat, la interoperabilitat i qualsevol altra característica prevista en el contracte.
III. Ser lliurat amb la empaquetadura o envasament acordats
IV. Ser subministrat amb els accessoris, les instruccions i altres documents estipulats en el contracte.
V. Ser subministrat amb les actualitzacions pactades
VI. La conformitat exigeix, a més de l’empleno dels requisits establerts en l’apartat I, i tret que s’hagi pactat el contrari o que per les circumstàncies del cas cap d’aquests criteris no sigui aplicable, el bé:
VII. Sigui apte per als fins als quals normalment es destinin els béns del mateix tipus, tenint en compte les normes aplicables, específicament, les normes tècniques i els codis de conducta de la indústria del sector.
VIII. Es lliuri en la quantitat i present les qualitats i altres característiques, particularment quant a la durabilitat, funcionalitat, interoperabilitat, compatibilitat i seguretat que presenten normalment béns del mateix tipus i que el comprador pot raonablement esperar, vista la naturalesa del bé i de les declaracions públiques fetes pel venedor o per tercers legitimats per a actuar per compte seu.
IX. Present la qualitat i es correspongui amb la descripció de la mostra o model que el venedor hagi facilitat al comprador abans de la conclusió del contracte.
X. Estigui embalat o envasat de la manera habitual o, si escau, d’una manera adequada per a conservar i protegir el bé o donar el destí que correspongui i es lliura amb els accessoris i documents que el comprador pugui raonablement esperar rebre.
L’acció resultant de defectes de conformitat prescriu als TRES (3) anys a comptar des del lliurament del bé.

7.2 Garantia legal per vicis ocults

De conformitat amb la legislació aplicable, COMO COMO FOODS estarà obligada a la garantia pels defectes ocults que tingués el producte venut, si ho fan impropi per a l’ús a què se’l destina, o si disminueixen de tal manera aquest ús que, d’haver-los conegut el Comprador, no l’hauria adquirit o hauria donat menys preu per ella.
L’acció resultant dels vicis ocults ha de ser exercida pel comprador en el termini dels SIS (6) mesos posteriors al descobriment del vici ocult.
En el context de la garantia legal per vicis ocults, COMO COMO FOODS es compromet, prèvia avaluació del vici ocult, a elecció del Comprador:
– A reemborsar la totalitat del preu del producte retornat, o
– A reemborsar una part del preu del producte quan el Comprador opti per conservar el producte.

7.3 Exclusió de les garanties

Queden exclosos de la garantia els productes modificats, manipulats o reparats.

7.4 Modalitats d’execució de les garanties legals

Quan es tracti de la garantia legal de conformitat, el Comprador:
– Disposa d’un termini de TRES ANYS, a comptar des del lliurament del bé, per a exercir l’acció;
– Pot optar entre la reparació o la substitució del bé, sense perjudici de les condicions sobre despeses establertes en la normativa aplicable;
– Està dispensat de presentar prova de l’existència del defecte de conformitat del bé durant els sis mesos següents al lliurament del bé.
– Conservar la factura de compra i/o l’albarà de lliurament de la Comanda.
La garantia legal de conformitat s’aplica amb independència de qualsevol altra garantia comercial consentida.
Per a qualsevol reclamació relativa a les garanties legals, el Comprador haurà de posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client a través dels mitjans especificats en aquestes CGV.
Les presents disposicions no exclouen el dret de desistiment previst en l’article 6 anterior.
La garantia no s’aplica als productes que haguessin sofert deterioració durant el transport o a conseqüència del seu mal ús o conservació.

7.5 Conseqüències de l’execució de les garanties

En el marc de la garantia legal de conformitat, COMO COMO FOODS es compromet, a elecció del Comprador:
– A substituir el producte per un altre idèntic que sigui conforme en funció de les existències disponibles, o un similar.
– A reemborsar el preu del producte quan la substitució del mateix resultés impossible.
En el context de la garantia legal per vicis ocults, COMO COMO FOODS es compromet prèvia avaluació del vici ocult, a elecció del Comprador:
– A reemborsar la totalitat del preu del producte retornat, o
– A reemborsar una part del preu del producte quan el Comprador opti per conservar el producte

ARTICLE 8 – Seguretat de les dades d’identificació. Signatura i prova

COMO COMO FOODS treballa per a la protecció de les dades personals dels seus clients garantint un elevat nivell de seguretat; no obstant això, el Comprador deu igualment participar en la protecció de les seves dades personals. En concret, el Comprador ha de mantenir la seguretat de les seves transaccions en línia, per exemple, no comunicant a ningú el seu identificador (adreça de correu electrònic del Comprador) i/o la seva contrasenya, i canviant periòdicament la contrasenya. En aquest sentit, COMO COMO FOODS no assumeix cap responsabilitat per la divulgació de les dades relatives al Comprador a qualsevol persona que fes ús de l’identificador (adreça de correu electrònic del Comprador) i/o de la contrasenya d’aquest.
Referent a això, la utilització de l’identificador (adreça de correu electrònic del Comprador) i/o de la contrasenya del Comprador seran prova de la seva identitat i de l’exigibilitat, en el moment de la validació de la Comanda, dels corresponents imports.
COMO COMO FOODS no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat per l’ús fraudulent d’aquestes dades. La comunicació del número de targeta bancària i la validació definitiva de la Comanda serviran com a prova de l’acceptació de la citada Comanda i de l’exigibilitat dels imports compromesos per a la reserva dels productes que figurin en la Comanda. Els registres informàtics, conservats en els sistemes informàtics de COMO COMO FOODS i dels seus associats, es consideraran prova de les comunicacions, Comandes i pagaments realitzats entre les Parts.

ARTICLE 9 – Atenció al client / Servei de mediació

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l’estat d’una Comanda o d’una devolució, o reclamació relacionada amb una Comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de COMO COMO FOODS per telèfon en el número 613 39 89 35 dins de l’horari d’atenció que s’indica sota la rúbrica “Contacte” en la Pàgina Web o ben enviat un correu electrònic a l’adreça info@comocomofoods.com.

ARTICLE 10 – Responsabilitat

10.1 Capacitat

Amb anterioritat a la realització de la seva Comanda, el Comprador declara comptar amb capacitat legal plena per a obligar-se en virtut de les presents Condicions Generals de Venda. Per consegüent, en el cas que una persona amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica vulgui fer una Comanda d’articles en la Pàgina Web de COMO COMO FOODS, les persones que cobreixin la seva necessitat de suport, hauran d’oferir-li assistència per a realitzar-los si la naturalesa d’aquests ho aconsella.

10.2 Limitació de responsabilitat

La responsabilitat de COMO COMO FOODS per les obligacions establertes en les presents Condicions Generals de Venda no podrà exigir-se quan l’incompliment d’aquestes obligacions fos atribuïble
• a fets de tercers, fins i tot quan aquests fets fossin previsibles
• a la culpa del Comprador
• a l’esdeveniment d’una circumstància de força major, conforme queda definida en la jurisprudència aplicable,
• a l’esdeveniment de qualssevol altres circumstàncies que raonablement escapessin al control exclusiu de COMO COMO FOODS
• a la no idoneïtat dels productes per a l’ús que el Comprador projecti fer dels mateixos si aquesta idoneïtat no ha estat confirmada pel venedor.
COMO COMO Foods declina tota responsabilitat pels danys, directes i indirectes, previsibles o no, soferts amb motiu de la utilització de la seva pàgina web per l’usuari.
En el cas que quedés establerta la responsabilitat de COMO COMO Foods per perjudicis suportats pel comprador imputables en exclusiva a la realització de la comanda, aquesta responsabilitat es limitarà a l’import de la comanda que el comprador hagués abonat a COMO COMO Foods.

ARTICLE 11 – Protecció de dades personals

Per a tramitar la Comanda, COMO COMO FOODS recollirà les dades personals del Comprador. Per la present s’informa el Comprador que el Responsable del tractament de les seves dades és COMO COMO HEALTH, S.L. i que les seves dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa l’informem que les seves dades seran tractades amb la finalitat principal de mantenir i gestionar la relació contractual amb el Comprador. Així mateix, indicar-li que té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets detallats tal com es detalla en la Política de Privacitat.
El comprador pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que els seus drets han estat vulnerats per COMO COMO HEALTH S.L.

ARTICLE 12 – Miscel·lània

12.1 Invalidesa parcial

Si una o diverses de les disposicions de les presents CGV fossin declarades invàlides o nul·les per aplicació de qualsevol llei, reglament o a conseqüència de decisió definitiva d’una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

12.2 Exclusió de renúncia

El fet que qualsevol de les Parts no exercís els drets que li assisteixen en cas d’incompliment per l’altra Part de qualsevol les obligacions que li imposen les presents CGV no podrà ser interpretat com la renúncia davant futurs incompliments de l’obligació de què es tractés.

12.3 Llei aplicable i jurisdicció competent

Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en relació amb aquestes Condicions Generals i altres polítiques de la Pàgina Web, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa de qualsevol altre fòrum que els pogués correspondre. No obstant això, en el cas que la normativa aplicable per a la defensa de consumidors i usuaris estableixi la possibilitat que aquests triïn el fur corresponent al seu lloc de residència, podran procedir de conformitat a aquesta normativa.
D’altra banda, de conformitat amb l’article 14 del Reglament (UE) núm. 524/2013, informem els Usuaris consumidors que la Comissió Europea ha establert una plataforma de resolució de conflictes en línia per a resoldre disputes relatives a obligacions contractuals derivades de vendes en línia o contractes de serveis entre un consumidor resident en la Unió i una empresa establerta en la Unió. Els Usuaris poden obtenir informació addicional a través del següent enllaç:
• https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage..

12.4 Vigència

Les CGV vigents en el moment de formalitzar la comanda (contracte) seran les que regiran i determinaran la regulació aplicable. Les modificacions posteriors de les CGV no serà

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Description
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare